top of page
Sjøbunnskartlegging, Seascan AS

Sjøbunnskartlegging

Sjøbunnskartlegging er en viktig teknikk som brukes til å samle detaljert informasjon om bunntopografi og bunnforhold i sjø, elv og ferskvann. Denne type kartlegging gir verdifull informasjon som kan benyttes til en rekke formål, inkludert:

Sjøbunnskartlegging / Ferskvann og reservoarkartlegging, Seascan AS

Havne- og infrastrukturplanlegging

Ved å kartlegge bunnforholdene i nærheten av havner, kaier og marine infrastrukturer, kan man forstå geologiske og geografiske forhold som kan påvirke design og konstruksjon. Som støtte til tildekking og utdyping gjennomføres bunnkartlegging før, under og etter operasjonen for å kontrollere volumer og fremdrift i forhold til designmodeller.

Elvekartlegging, Seascan AS

Elvekartlegging

Ofte i forbindelse med erosjonskontroll og flomsikringstiltak er det viktig med bunnkartlegging av elver. Seascan har en flåte av spesialfarkoster for bunnkartlegging av elv, i alt fra rolig vannføring til strie stryk. Andre typer elvekartlegging er overvåkning av sedimenttransport og prosjektering av konstruksjoner . Vi har også utstyr for kartlegging av ekstremt grunne områder. Vi har også utstyr for modellering og kartlegging av terreng over vann. Disse data setter ofte sammen med bunnkartlegging for komplette terrengmodeller. Bedre kartdata synliggjør flomfaren.

Reservoar og innsjø, Seascan AS

Reservoar og innsjø

Bunnkartlegging av ferskvannsreservoar og innsjøer er en viktig og vanlig praksis som brukes for å få detaljert informasjon om bunntopografien og vanndybden i reservoaret. Ekkoloddteknologien gir en effektiv og nøyaktig metode for å samle inn batymetriske data, som er viktig for å forstå reservoarets hydrologi, geologi og volumberegning med volumkurver. Vårt utstyr gjør det mulig å måle inn til svært grunt vann og med muligheter for terrestriel datasammenstilling kan terreng over og under vann beregnes og visualiseres.

Kraftverk, Seascan AS

Kraftverk

Bunnkartlegging benyttes for dokumentasjon av konstruksjoner og erosjonskontroll som geologisk grunnlag. Volumberegninger av magasin gir vannstandskurver i forhold til reguleringshøyder og flomsikring.

Trasékartlegging, Seascan AS

Trasékartlegging

I prosjekteringsfasen er sjøbunnskartlegging et viktig verktøy for å finne en god rute til sjøledninger og sjøkabler. Ofte gjennomføres dette i fremkant av en ROV inspeksjon som kan identifisere utfordringer og hindringer som kan påvirke installasjonen. En god trasékartlegging tidlig i prosjektet kan ofte også benyttes til godkjenning i forhold til kartlegging av marine naturtyper og marinarkeologisk avgradering av sjøtrasé. Trasékartlegging gir nøyaktige beregning av lengder langs bunnen for prosjektering.

USV, Seascan AS

USV – Unmanned Surface Vehicle

Seascan operer USV farkoster som har integrerte posisjonering og ekkoloddsystemer. Dette gir en kostnadseffektiv løsning for bunnkartlegging i skjermde farvann som små innsjøer, kanaler, elver og dammer. Dette er også en løsning der det kan være forbunnet med personellfare som f.eks ved kraftverk eller elver som går i stryk.

Miljøovervåkning, Seascan AS

Miljøovervåkning

Kartlegging av bunnforholdene gir viktig informasjon om habitater, bunnsubstrat, og marin biologi, som er avgjørende for å forstå og overvåke marine økosystemer og miljøtilstanden.

Undervannsarkeologi, Seascan AS

Undervannsarkeologi

Sjøbunnskartlegging bidrar til å identifisere og studere undersjøiske arkeologiske steder og kulturskatter, som skipsvrak eller gamle bosetninger.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller mer informasjon

bottom of page